Al torrent

Se m'apar la meva vida
tota a un bell torrent lligada;
si a sa vora el goig jo trobo,
la dolor no he ensems trobada?

Sí, tu el meu esperit ressembles:
tot sovint la pau gaudeixes,
mes si el torb furient bramula,
t'infles i escumós brogeixes.

Lleu t'esmunys vers mar llunyana,
quan allà on ets no res et detura;
com jo enyor mes dolces terres
si en aquesta no haig ventura.