The chariot

Textos

Original
Autoria
Poeta: 
Idioma: 

Because I could not stop for Death —
He kindly stopped for me —
The carriage held but just ourselves —
and Immortality.

We slowly drove — he knew no haste,
And I had put away
My labour, and my leisure too
For His Civility —

We passed the school, where children played,
At wrestling in a ring
We passed the fields of gazing grain,
We passed the setting sun.

We paused before a house that seemed
a swelling of the ground;
The roof was scarcely visible,
The cornice but a mound.

Since then ’tis centuries; but each
Feels shorter than the day
I first surmised the horses’ heads
Were toward eternity.

Traduccions
Autoria
Tipus de traducció: 
Literal
Traductor/a: 

Degut a què jo no podia aturar-me per la mort –
ell s’aturà amablement per a mi –
el carruatge portava tan sols nosaltres dos
i la immortalitat.

Ens movíem lentament – ell no tenia pressa,
i jo havia renunciat
al meu treball i també al meu lleure
per la seva cortesia. –

Passarem davant l’escola, on els infants jugaven
a lluitar en un cercle,
passarem davant els camps de blat esguardants,
passarem davant la posta del sol.

Ens deturarem davant d’una casa que semblava
una protuberància de la terra;
la teulada a penes es veia,
la cornisa res més que un túmul.

Des d’aleshores han passat segles; però cadascun
sembla més curt que el dia
en el que, per primera vegada, vaig pressuposar
que els caps dels cavalls encaraven l’eternitat.

Lieder 
Compositor: