Sabbath Morning at Sea

Compositor: 
Idioma: 
Text original: 

The ship went on with solemn face;
To meet the darkness on the deep,
The solemn ship went onward.
I bowed down weary in the place;
For parting tears and present sleep
Had weighed mine eyelids downward.

The new sight, the new wondrous sight!
The waters around me, turbulent,
The skies, impassive o’er me,
Calm in a moonless, sunless light,
As glorified by even the intent
Of holding the day glory!

Love me, sweet friends, this Sabbath day.
The sea sings round me while ye roll
Afar the hymn, unaltered,
And kneel, where once I knelt to pray,
And bless me deeper in your soul
Because your voice has faltered.

And though this sabbath comes to me
Without the stolèd minister,
And chanting congregation,
God’s Spirit shall give comfort. He
Who brooded soft on waters drear,
Creator on creation.

He shall assist me to look higher,
He shall assist me to look higher,
Where keep the saints, with harp and song,
An endless, endless sabbath morning,
An endless sabbath morning,
And, on that sea commixed with fire,
And that sea commixed with fire,
Oft drop their eyelids raised too long
To the full Godhead’s burning.
The full Godhead’s burning.

Traducció: 
Tipus de traducció: 
Literal
Autor: 
Salvador Pila

La nau avançava amb aspecte solemne;
per anar a trobar la foscor de les fondàries,
la nau solemne singlava endavant.
Jo, capbaix i esgotat, romangué en el lloc
car, les llàgrimes de comiat i la son,
m’havien fet caure les parpelles.

El nou, meravellós panorama!
Les aigües al meu entorn, turbulentes,
el cel, impassible al meu damunt,
encalmat, en una llum sense lluna ni sol,
com glorificat per el mer propòsit
de servar l’esplendor del dia!

Estimeu-me, gentils amics meus, en aquest dia de sàbat.
El mar canta al meu entorn mentre vosaltres feu sonar
lluny l’himne, inalterat,
i us poseu de genolls on jo m’agenollava per resar
i em beneïu des del més profund de la vostra ànima
perquè la vostra veu s’ha apagat.

I encara que aquest sàbat se’m presenta
sense sacerdot amb estola
ni càntics dels feligresos,
l’esperit diví em donarà confort. Ell,
que lleuger surava damunt les aigües tristes,
creador de la creació.

Ell m’ajudarà a mirar més enlaire,
Ell m’ajudarà a mirar més enlaire,
cap enllà on els sants, amb arpes i càntics,
celebren un etern matí de sàbat,
un etern matí de sàbat,
i, en aquell mar barrejat amb foc,
i, aquell mar barrejat amb foc,
fa caure llurs parpelles massa temps alçades
cap a la plenera cremor de l’essència divina.
La plenera cremor de l’essència divina.