Requiem Aeternam

Compositor: 
Text original: 

'''''Chorus'''''
Requiem aeternam dona eis, Domine:
et lux perpetua luceat eis.

'''''Boys'''''
Te decet hymnus, Deus in Sion:
et tibi reddetur votum in Jerusalem;
exaudi orationem meam, ad te omnis caro veniet.

'''''Chorus'''''
Requiem aeternam dona eis, Domine:
et lux perpetua luceat eis.

'''''Tenor Solo'''''
What passing-bells for these who die as cattle?
Only the monstrous anger of the guns.
Only the stuttering rifles' rapid rattle
Can patter out their hasty orisons.
No mockeries for them from prayers or bells,
Nor any voice of mourning save the choirs, -
The shrill, demented choirs of wailing shells;
And bugles calling for them from sad shires.

What candles may be held to speed them all?
Not in the hands of boys, but in their eyes
Shall shine the holy glimmers of good-byes.
The pallor of girls' brows shall be their pall;
Their flowers the tenderness of silent minds,
And each slow dusk a drawing-down of blinds.

'''''Chorus'''''
Kyrie eleison. Christe eleison.
Kyrie eleison.

Traducció: 
Tipus de traducció: 
Literal
Autor: 
Salvador Pila

'''''Cor'''''
Doneu-los, Senyor, el repòs etern;
i que la llum perpètua els il•lumini.

'''''Cor de nens'''''
Sou digne de lloança, Déu meu, a Sió;
sou digne que us complim les prometences a Jerusalem; escolteu la meva pregària, vós, a qui es presenten tots els vivents.

'''''Cor'''''
Doneu-los, Senyor, el repòs etern;
i que la llum perpètua els il•lumini.

'''''Tenor Solo'''''
Quines campanes de mort poden tocar per als que moren com el bestiar?
Només la ràbia monstruosa dels canons,
només el ràpid espetec dels fusells quequejants
poden silenciar llurs apressades pregàries.
Ara no s’escau fer cap paròdia per a ells; ni pregàries ni campanes,
ni cap veu de dol llevat dels cors, --
els folls, estridents cors de projectils udolants;
i les cornetes que els criden des de tristes contrades.

Quins ciris es poden portar per acomiadar-los a tots?
No a les mans dels joves nois, però a llurs ulls
ha de brillar el sagrat besllum dels adéus.
La pal•lidesa del rostre de les noies serà llur mortalla;
llurs flors, la tendresa dels esperits pacients,
i cada lent crepuscle, un tancament de gelosies.

'''''Cor'''''
Senyor, tingueu pietat. Crist, tingueu pietat.
Senyor, tingueu pietat.