Encinctured with a twine of leaves

Compositor: 
Idioma: 
Text original: 

Encinctured with a twine of leaves,
That leafy twine his only dress!
A lovely Boy was plucking fruits,
By moonlight, in a wilderness.
The moon was bright, the air was free,
And fruits and flowers together grew
On many a shrub and many a tree:
And all put on a gentle hue,
Hanging in the shadowy air
Like a picture rich and rare.
It was a climate where, they say,
The night is more beloved than day.
But who that beauteous Boy beguil’d
That beauteous boy to linger here?
Alone, by night, a little child,
In place so silent and so wild –
Has he no friend, no loving mother near?

Traducció: 
Tipus de traducció: 
Literal
Autor: 
Salvador Pila

Cinturat amb una gansalla de fulles,
aquest fistó de fullatge, la seva única vestimenta!
Un noiet encantador collia fruits
a la llum de la lluna, en un ermàs.
La lluna era brillant, l’aire lliure,
i els fruits i les flors creixien plegats
en mants arbres i matolls:
tot posat en una tènue coloració,
suspès en l’aire ombrívol,
com un quadre preciós i rar.
Era un ambient on es podria dir
que la nit era més apreciada que el dia.
Però qui incitava aquest formós minyó,
aquest bell noiet a atardar-se aquí?
Sol, de nit, un petit infant,
en un lloc tan silenciós i tan feréstec.
És que no té cap amic, cap mare amorosa al costat?